Specializētās darbnīcas

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012 ? karte
✆ 67133044
svjp@apollo.lv

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

Speciālists Pieņemšanas laiks
Vadītāja Melānija Grundšteina-Gruzdiņa   Pirmdiena 1000 – 1300
Trešdiena 1400 – 1700
Piektdiena 1000 – 1300  

Pakalpojuma mērķis

Personām ar garīga rakstura traucējumiem darba dienās, dienas laikā nodrošināt aroda prasmju un iemaņu attīstīšanu speciālistu uzraudzībā, sociālā darba, sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālās prasmes veicinošas aktivitātes, kā arī psihosociālu atbalstu

Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošina

 • speciālistu atbalstu personām darbspējīgā vecumā darba prasmju un iemaņu attīstīšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem
 • ēdināšanu (vienu reizi dienā)
 • nodarbības aroda prasmju un iemaņu apguvei un noturēšanai
 • sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas
 • sociālo prasmju un sadzīves iemaņu attīstīšanu, uzturēšanu, pilnveidošanu
 • kustību uzturēšanu un attīstību veicinošas, relaksējošas individuālās vai grupu nodarbības
 • klientu informēšanu un izglītošanas pasākumus
 • brīvā laika pasākumus

Kas var saņemt pakalpojumu

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā, kurām nepieciešams speciālistu atbalsts darba prasmju un iemaņu attīstīšanā un ilgāk par 6 mēnešiem pēc kārtas nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi

Kā var saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV-1010

RSD informatīvais tālrunis izziņām: 80005055, 67105048

Kādi dokumenti ir nepieciešami lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu Specializēto darbnīcu pakalpojumu

 • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesamību
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojuma saņemšanai