Specializētās darbnīcas

Jautājiet par pakalpojumu

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
✆ 67133044
✉ svjp@apollo.lv
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012
Atrašanās vieta kartē

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
Vadītāja
✆ 67133044

Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 10:00 – 13:00
Trešdiena 14:00 – 17:00
Piektdiena 10:00 – 13:00

Pakalpojuma mērķis

Personām ar garīga rakstura traucējumiem darba dienās, dienas laikā nodrošināt aroda prasmju un iemaņu attīstīšanu speciālistu uzraudzībā, sociālā darba, sociālās aprūpes un/vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālās prasmes veicinošas aktivitātes, kā arī psihosociālu atbalstu

Specializēto darbnīcu pakalpojums nodrošina

 • speciālistu atbalstu personām darbspējīgā vecumā darba prasmju un iemaņu
 • attīstīšanā personām ar garīga rakstura traucējumiem
 • ēdināšanu (vienu reizi dienā)
 • nodarbības aroda prasmju un iemaņu apguvei un noturēšanai
 • sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas
 • sociālo prasmju un sadzīves iemaņu attīstīšanu, uzturēšanu, pilnveidošanu
 • kustību uzturēšanu un attīstību veicinošas, relaksējošas individuālās vai
 • grupu nodarbības
 • klientu informēšanu un izglītošanas pasākumus
 • brīvā laika pasākumus

Kas var saņemt pakalpojumu?

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā, kurām nepieciešams speciālistu atbalsts darba prasmju un iemaņu attīstīšanā un ilgāk par 6 mēnešiem pēc kārtas nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi

Kā var saņemt pakalpojumu?

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienestā Baznīcas ielā 19/23, Rīga LV-1010

RSD informatīvais tālrunis izziņām: 80005055, 67105048

Kādi dokumenti ir nepieciešami lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu Specializēto darbnīcu pakalpojumu

 • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju neesamību
 • psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojuma saņemšanai