Tehnisko palīglīdzekļu noma

Tatjana Illarionova
Ganību dambis 17a, k-3, Rīga LV-1045 ? karte
✆ 27567284
✉ svjp@apollo.lv

Tehniskie palīglīdzekļi

NOSAUKUMSFOTO informatīviCena € diennaktīCena € mēnesīInventāra vērtība €
Staigulis ar riteņiem1.0015.0090.00
Podkrēsls5.0015.0080.00
Ratiņkrēsls5.0020.00190.00
Funkcionālā aprūpes gulta10.0040.00800.00
Elkoņu kruķi2.0010.0030.00

Nomas noteikumi.

1. Nomas priekšmets.
1.1. Iznomātājs, biedrība “Svētā Jāņa palīdzība”, reģ. nr. 50008001311 iznomā un Nomnieks pieņem inventāru, saskaņā ar inventāra nomas aktu.

2. Nomas noteikumi.
2.1. Parakstot Inventāra nomas aktu (2.ekspl.), Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis Inventāru tīru, labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.
2.2. Nomnieks atdod Inventāru tīru, labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par Inventāra apkopi saskaņā ar Iznomātāja un Nomnieka vērtējumam.
2.3. Ja Inventārs nomas laikā ir neatgriezeniski bojāts, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar Inventāru atdot Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar inventāra nomas aktā* norādīto inventāra vērtību.

3. Norēķinu kārtība.
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par Inventāra nomu, kas norādīts inventāra nomas aktā.
3.2. Maksājumi izdarāmi skaidrā naudā vai veicot pārskaitījumu uz Iznomātāja norēķina kontu.

4. Nomas darbības laiks.
4.1. Inventāra noma stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

5. Nobeiguma noteikumi.
5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Veicot inventāra nomu, nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu dokumentu ( pasi vai ID karti vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību)

*Inventāra nomas akts                                              

Vārds   Uzvārds  
dokuments nr.
telefons: e-pasts:
inventāra nosaukums kods
nomas maksa dienā nomas maksa mēnesī
inventāra vērtība EUR
iznomātājs:
izsniegts (datums)
iznomātājs:
atgriezts (datums):
nomnieks: nomnieks: