Tehnisko palīglīdzekļu noma

Tatjana Illarionova
✆ 27567284
[email protected]
Ganību dambis 17a, k-3, Rīga LV-1045
Atrašanās vieta kartē

Tehniskie palīglīdzekļi

Staigulis ar riteņiem

Cena € diennaktī: 1.00
Cena € mēnesī: 15.00
Inventāra vērtība €: 90.00

Podkrēsls

Cena € diennaktī: 5.00
Cena € mēnesī: 15.00
Inventāra vērtība €: 80.00

Ratiņkrēsls

Cena € diennaktī: 5.00
Cena € mēnesī: 20.00
Inventāra vērtība €: 190.00

Funkcionālā aprūpes gulta

Cena € diennaktī: 10.00
Cena € mēnesī: 40.00
Inventāra vērtība €: 800.00

Elkoņu kruķi

Cena € diennaktī: 2.00
Cena € mēnesī: 10.00
Inventāra vērtība €: 30.00

Nomas noteikumi

1. Nomas priekšmets.
1.1. Iznomātājs, biedrība “Svētā Jāņa palīdzība”, reģ. nr. 50008001311 iznomā un Nomnieks pieņem inventāru, saskaņā ar inventāra nomas aktu.

2. Nomas noteikumi.
2.1. Parakstot Inventāra nomas aktu (2.ekspl.), Nomnieks apliecina, ka ir saņēmis Inventāru tīru, labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā.
2.2. Nomnieks atdod Inventāru tīru, labā tehniskā stāvoklī un lietošanas kārtībā. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā Iznomātājam ir tiesības prasīt papildus samaksu par Inventāra apkopi saskaņā ar Iznomātāja un Nomnieka vērtējumam.
2.3. Ja Inventārs nomas laikā ir neatgriezeniski bojāts, tiek pazaudēts vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar Inventāru atdot Iznomātājam, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus saskaņā ar inventāra nomas aktā* norādīto inventāra vērtību.

3. Norēķinu kārtība.
3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par Inventāra nomu, kas norādīts inventāra nomas aktā.
3.2. Maksājumi izdarāmi skaidrā naudā vai veicot pārskaitījumu uz Iznomātāja norēķina kontu.

4. Nomas darbības laiks.
4.1. Inventāra noma stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

5. Nobeiguma noteikumi.
5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt savstarpēji vienojoties, bet ja vienošanās nav panākta, Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Veicot inventāra nomu, nepieciešams uzrādīt personas apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti vai transportlīdzekļa vadītāja apliecību)

*Inventāra nomas akts

Vārds Uzvārds
dokuments nr.
telefons: e-pasts:
inventāra nosaukums kods
nomas maksa dienā nomas maksa mēnesī
inventāra vērtība EUR
iznomātājs:
izsniegts (datums)
iznomātājs:
atgriezts (datums):
nomnieks: nomnieks: