Saulessvece

Jautājiet par pakalpojumu

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
✆ 67133044
✆ 25757586
[email protected]
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012
Atrašanās vieta kartē

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
Vadītāja
✆ 67133044
✆ 25757586

Pieņemšanas laiks
Pirmdiena 10:00 – 13:00
Trešdiena 14:00 – 17:00
Piektdiena 10:00 – 13:00

Pakalpojuma mērķis

Atbilstoši personas vajadzībām dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt darba dienās, dienas laikā sociālā darba, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī psihosociālu atbalstu.

Pakalpojuma mērķa grupa

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešama sociālā rehabilitācija dienas laikā.

Dienas centra klientiem nodrošinām

 • speciālistu atbalstu
 • sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju
 • sociālo prasmju attīstīšanu
 • brīvā laika pavadīšanas iespējas
 • klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā
 • uzraudzību
 • atbalstu pašaprūpē
 • ēdināšanu
 • sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas
 • individuālās un grupu nodarbības atbilstoši mērķa grupas vajadzībām
 • informatīvi izglītojošus pasākumus
 • pastaigas un fiziskas aktivitātes
 • atbalsta pasākumus tuviniekiem

Mūsu speciālisti

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
Dienas aprūpes centra vadītāja

Inga Pučko
Sociālā darbiniece

Kā var saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietai tuvāk esošajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā RSD informatīvais tālrunis izziņām: 67105048

Kādi dokumenti ir nepieciešami lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu dienas aprūpes centra pakalpojumu

 • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
 • ģimenes ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija