Saulessvece

Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
Cēsu iela 8, Rīga LV-1012 ? karte
✆ 67133044
svjp@apollo.lv

Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiki

SpeciālistsPieņemšanas laiks
  Vadītāja
Melānija Grundšteina-Gruzdiņa
Pirmdiena    1000 – 1300
Trešdiena     1400 – 1700
Piektdiena    1000 – 1300

Pakalpojuma mērķis

Atbilstoši personas vajadzībām dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināt darba dienās, dienas laikā sociālā darba, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo prasmju (iemaņu) saglabāšanu, attīstīšanu vai atjaunošanu, izglītošanu, lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī psihosociālu atbalstu.

Pakalpojuma mērķa grupa

Pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kurām nepieciešama sociālā rehabilitācija dienas laikā.

Dienas centra klientiem nodrošinām

 • speciālistu atbalstu
 • sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju
 • sociālo prasmju attīstīšanu
 • brīvā laika pavadīšanas iespējas
 • klientu un viņu tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā
 • uzraudzību
 • atbalstu pašaprūpē
 • ēdināšanu
 • sociālā darbinieka un citu speciālistu konsultācijas
 • individuālās un grupu nodarbības atbilstoši mērķa grupas vajadzībām
 • informatīvi izglītojošus pasākumus
 • pastaigas un fiziskas aktivitātes
 • atbalsta pasākumus tuviniekiem

Kā var saņemt pakalpojumu

Lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas dzīvesvietai tuvāk esošajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā RSD informatīvais tālrunis izziņām: 67105048

Kādi dokumenti ir nepieciešami lai saņemtu Rīgas pašvaldības apmaksātu dienas aprūpes centra pakalpojumu

 • Rīgas Sociālajam dienestam adresēts iesniegums
 • ģimenes ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli
 • psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija