Nemot vērā būtisko Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām komplektu pieprasījuma pieaugumu, lai iespēju robežās nodrošinātu komplektu pieejamību visiem atbalsta saņēmējiem, programmā komplektu izdalē ar 2022.gada 1.maiju tiek noteikts komplektu skaita izdales ierobežojums (kā tas bija programmas sākumā):

Mēnesī tiek nodrošināts viens pārtikas un viens higiēnas preču komplekts katrai izziņā norādītajai personai. Vienlaicīgi, ja attiecināms, mēnesī tiek nodrošināts arī viens bērnu pārtikas un viens bērnu higiēnas preču komplekts.

Lai saņemtu pārējos izziņas periodā mājsaimniecībai pienākošos komplektus izdales vietā jāierodas vēl citā mēnesī/-šos.

Skolas komplektu izdale nemainās – izsniedzams viens komplekts kalendārā gadā katram bērnam atbilstošajā vecumā.
Šis komplektu skaita izdales ierobežojums attiecas uz visiem atbalsta komplektu saņēmējiem.

Komplektu pasūtījumi tiks nodrošināti! Tikai papildus pasūtījumu izpilde visdrīzāk notiks ilgākā laika posmā!