Diena: 2022. g. 1. maijs

Nemot vērā būtisko Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām komplektu pieprasījuma pieaugumu, lai iespēju robežās nodrošinātu komplektu pieejamību visiem atbalsta saņēmējiem, programmā komplektu izdalē ar 2022.gada 1.maiju tiek noteikts komplektu skaita izdales ierobežojums (kā tas bija programmas sākumā): Mēnesī tiek nodrošināts viens pārtikas un viens higiēnas preču komplekts katrai izziņā norādītajai personai. Vienlaicīgi, ja attiecināms, mēnesī tiek

Read more